•  
  • Home
  • |
  • Nieuws
  • |
  • Gewassectoren zetten Kennistransfer Plantgezondheid op

Gewassectoren zetten Kennistransfer Plantgezondheid op

De plantaardige sectoren willen de implementatie van weerbare systemen in de praktijk een boost geven. Dit doen ze door nieuwe kennis en innovatie op het gebied van plantgezondheid te bundelen onder de noemer 'Kennistransfer Plantgezondheid'.

Nieuwe ontwikkelingen 

Samen met onderzoekers en ketenpartners willen de sectoren ervoor zorgen dat nieuwe ontwikkelingen eerder praktijkrijp zijn. Ze gaan daarom samenwerken in de Kennistransfer Plantgezondheid. Dit kennisplatform is een initiatief van LTO Nederland, NFO, BO Akkerbouw, Glastuinbouw Nederland en Wageningen University & Research. Het wordt mede gefinancierd door het ministerie van LNV.

Belangrijk doel van de samenwerking is om van elkaar te leren. Het levert volgens de initiatiefnemers meer kennis op, maar is ook efficiënter omdat verschillende sectoren vaak te maken hebben met vergelijkbare uitdagingen. In zogenaamde innovatiecirkels vindt verbinding, uitwisseling en ontsluiting van kennis en innovatie plaats.

Innovatiecirkels met verschillende thema's

Afhankelijk van de concrete behoefte van boeren en tuinders, worden bijvoorbeeld best practices opgesteld, trainingsmateriaal ontwikkeld, praktijkexperimenten uitgevoerd of kennisbijeenkomsten georganiseerd. In 2020 wordt gestart met innovatiecirkels op de thema's geïntegreerde gewasbescherming, biostimulanten en biocontrol en biodiversiteit.

Met de Kennistransfer Plantgezondheid willen de gewassectoren kennis uit onder andere topsectorenonderzoek sneller inzetbaar te maken. Nu al werken telers aan de verduurzaming van plantaardige productie. Daarmee dragen zij bij aan belangrijke maatschappelijke opgaven rondom hulpbronnen, biodiversiteit en de uitdagingen van klimaatverandering.

Gezond gewas telen steeds groetre uitdaging

Daarbij wordt de teelt van een gezond gewas een steeds grotere uitdaging, door versmalling van het middelenpakket, strengere markteisen en insleep van nieuwe ziekten en plagen. Teeltsystemen staan onder grote druk. Er is dringend behoefte aan nieuwe oplossingen en de Kennistransfer Plantgezondheid kan daaraan een bijdrage leveren.

Het platform valt onder het nieuwe programma 'Kennis op Maat' van de Topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Agri & Food. Dit programma richt zich op vertaling van bestaande kennis uit onderzoek en praktijk naar handelingsperspectief voor boeren en tuinders en erfbetreders.

Recente tweets